Privacybeleid

Laatst gewijzigd op 25 juni 2020

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze website maakt gebruik van cookies. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website zelf en worden steeds gebruikt. Andere cookies (‘statistische cookies’) worden gebruikt om statistieken op te stellen over hoe u en anderen onze website gebruiken. Deze statistische cookies worden alleen geplaatst en verzameld met uw toestemming. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen we naar ons cookiebeleid.

1. toepassingsgebied

1.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u:

 • één van onze websites (www.dcstar.be , www.dcoostkamp.be, www.dcburcht.be en www.dcgent.be) of het contactformulier gebruikt;
 • met ons een overeenkomst afsluit of in dat kader met ons communiceert;
 • gebruik maakt van ons Customer Panel;
 • solliciteert naar aanleiding van één van onze vacatures;
 • onze kantoren, locaties of faciliteiten bezoekt; en
 • met ons communiceert via email, telefoon of een ander digitaal communicatiekanaal.

1.2. Dit privacybeleid kan gewijzigd worden zoals bepaald in artikel 6.

2. wie zijn wij?

2.1. “Wij” verwijst in dit privacybeleid naar ANTWERP DATACENTER:

Naam:DC STAR
Adres:

BRUGSESTRAAT 196 bus 1

8020 OOSTKAMP

Ondernemingsnummer:BE 0466.729.158 
E-mail:[email protected]
Telefoon:+32 (0)50 70 25 00

2.2. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit privacybeleid. Als u vragen hebt hierover, contacteer ons dan per e-mail ([email protected]).

2.3. In bepaalde omstandigheden kunnen derde partijen (ook) verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u op een link klikt en daardoor onze website verlaat. In dat geval raden wij aan om het privacybeleid van deze derde partijen te raadplegen.

3. welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor een bepaald doel en voor zover toegelaten door de wet. Wij lichten hieronder verder toe in welke gevallen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u ontvangen, zullen wij u ook hierover hieronder informeren.

3.1. wanneer u één van onze websites gebruikt of het contactformulier gebruikt

3.1.1. Wanneer u gebruik maakt van één van onze websites (www.antwerpdc.be, www.brusselsdc.be en www.dcstar.be) of gebruik maakt van ons contactformulier of ander digitaal communicatiekanaal, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?Waarom?Wettelijke basis?
Technische informatie (bv. serverlogbestanden) over uw bezoek en het apparaat dat u gebruikt (bv. IP-adres, tijdstip , bezochte webpagina, besturingssysteem en browsertype en -versie). Wij kunnen u niet identificeren op basis van deze informatie, maar derde partijen misschien wel (bv. uw internet service provider).Om een zo storingsvrij mogelijke werking van onze websites te waarborgen en om malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen.Ons legitiem belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.
Informatie over uw surfgedrag, hoe u onze websites gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (bv. aantal bezoeken, aantal sessies en gemiddelde sessieduur). Wij kunnen u niet identificeren op basis van deze informatie, maar derde partijen misschien wel. Wij verzamelen deze informatie via cookies of vergelijkbare technologieën. Voor meer informatie hierover, verwijzen we naar ons cookiebeleid. Om de inhoud van en de algemene ervaring op onze websites te verbeteren en om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen.Ons legitiem belang om onze bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden.
Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt (bv. naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijf) en de inhoud van uw bericht en de technische details van het bericht zelf (bv. datum en tijd).Om de communicatie tussen u en ons mogelijk te maken.Ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.
Uw e-mailadresOm u onze nieuwsbrief of andere elektronische communicatie toe te sturen.Uw toestemming, tenzij u een bestaande klant van ons bent die wij op de hoogte willen houden van onze producten of diensten. U kunt uw toestemming steeds intrekken.

3.2 wanneer u een overeenkomst met ons sluit of gebruik maakt van het Customer Panel

3.2.1. Wanneer u een overeenkomst sluit met ons, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?Waarom?Wettelijke basis?
Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt in het kader van de overeenkomst (bv. naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, professionele functie, taal, betalingsgegevens) of in het kader van het gebruik van het Customer Panel (bv. uw gebruikersnaam).Om onze contractuele verplichtingen na te komen, en indien u een klant van ons bent, om onze producten te leveren of onze diensten te verstrekken, waaronder het verwerken, uitvoeren of leveren van bestellingen, het verwerken van betalingen of het verschaffen van toegang tot het Customer Panel en hierover met u te communiceren.

Wanneer u als individu onze klant of leverancier bent, vertrouwen wij op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat wij met u hebben. Als u echter namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwen wij op ons legitiem belang om met klanten en leveranciers te kunnen contracteren.

Wanneer u gebruik maakt van ons Customer Panel, is het aanmaken van uw account gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming steeds intrekken door uw account te (laten) verwijderen.

Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt in het kader van het contract en, indien van toepassing, uw bedrijfs- en facturatiegegevens.Om onze normale bedrijfsadministratie te voeren (bv. facturatie en relatiebeheer).Ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren.
Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt en de reden van uw contact met onze klantendienst (bv. uw probleem met of feedback over onze producten of diensten).Om uw probleem op te lossen of uw feedback te verwerken en in dit verband met u te communiceren.Ons legitiem belang om te streven naar een grote klanttevredenheid.

3.3 wanneer u bij ons solliciteert

3.3.1. Wanneer u bij ons solliciteert, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?Waarom?Wettelijke basis?
Identiteits- en contactgegevens (bv. naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer), informatie die u in uw cv en begeleidende brief hebt opgenomen, informatie die u openbaar hebt gemaakt op sociale media en alle andere persoonsgegevens die u hebt gekozen om in uw sollicitatie op te nemen.Om uw sollicitatie te beoordelen.Wij vertrouwen op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens om tot een eventuele overeenkomst met u te komen. Als wij beslissen om niet met u samen te werken, zullen wij uw toestemming vragen om u op te nemen in onze wervingsreserve.

3.4 wanneer u ons bezoekt

3.4.1. Wanneer u ons bezoekt, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt bij uw bezoek (bv. naam en bedrijfsnaam) en informatie over uw bezoek (bv. datum, aankomst- en vertrektijd, persoon die u bezoekt, nummerplaat en handtekening).

Om de veiligheid van onze locaties en faciliteiten te waarborgen en om de persoon die u komt bezoeken te verwittigen van uw aankomst.

Ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren en om aan contractuele verplichtingen met onze zakelijke partners te voldoen.

Camerabeelden genomen tijdens uw bezoek waarop u herkenbaar bent.

Om de veiligheid van onze locaties en faciliteiten te waarborgen, meer bepaald:

 • om de toegang tot onze locaties en faciliteiten te controleren (bv. aan de ingang) en ongeoorloofde toegang tot onze locaties en faciliteiten te voorkomen of af te schrikken,
 • om de veiligheid van ons personeel en onze bezoekers en de veiligheid van onze eigendommen te waarborgen,
 • om bedreigingen voor de veiligheid (bv. fysiek geweld of brand) of diefstal van apparatuur of andere eigendommen van ons, ons personeel of onze bezoekers te voorkomen, opsporen en onderzoeken,
 • om, indien nodig, ongeoorloofde toegang tot onze locaties en faciliteiten of beschermde ruimten daarvan te onderzoeken.

Ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren.

Technische informatie over uw apparaat waarmee je verbinding maakt met ons wifi-netwerk (bv. MAC-adres).

Om u op een veilige manier gebruik te laten maken van ons wifi-netwerk voor gasten.

Een overeenkomst met u door uw aanvaarding van de toepasselijke voorwaarden.

3.5 wanneer u met ons communiceert

3.5.1. Wanneer u met ons communiceert via telefoon, email of een ander digitaal communicatiekanaal, verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Identiteits- en contactgegevens die u ons verstrekt, de inhoud van uw communicatie, de technische details van de communicatie zelf (bv. datum en tijd) en, indien van toepassing, het apparaat dat u gebruikt.

Om de communicatie tussen u en ons mogelijk te maken (bv. wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier of contact met ons opneemt via telefoon of email).

Ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

3.6 in alle bovenstaande gevallen

3.6.1. Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden verzamelen, willen wij echter duidelijk maken dat wij uw persoonsgegevens ook zullen verwerken in de volgende gevallen.

Welke persoonsgegevens?

Waarom?

Wettelijke basis?

Bovengenoemde persoonsgegevens.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen of te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Onze wettelijke verplichting.

Bovengenoemde persoonsgegevens.

Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, detecteren en bestrijden.

Onze wettelijke verplichting.

Bovengenoemde persoonsgegevens.

Om ons te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Ons legitiem belang om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.

Bovengenoemde persoonsgegevens.

Om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd.

Ons legitiem belang om zakelijke transacties te kunnen aangaan.

4. met wie delen wij uw persoonsgegevens?

4.1. In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan de personen die voor ons werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:

 • uzelf;
 • uw werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden (bv. wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is);
 • Onze medewerkers en leveranciers; en
 • Overheids- of gerechtelijke autoriteiten voor zover wij verplicht zijn uw persoonsgegevens met hen te delen (bv. belastingdienst, politiediensten of gerechtelijke autoriteiten).

4.2. Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer u of uw werkgever, als klant of leverancier, vestigingen buiten de EER hebt waarmee wij moeten communiceren. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bv. door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie).

5. hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

5.1. Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer wij u om uw toestemming hebben gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt. In dit artikel voorzien wij u van de informatie die u nodig hebt om te beoordelen hoe lang wij uw persoonsgegevens identificeerbaar houden.

5.2. Als algemene regel geldt dat wij uw persoonsgegevens zullen de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in dit artikel wordt uitgelegd, is verstreken. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat ons verhindert deze te verwijderen.

5.3. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen via onze websites bewaren wij zo lang als nodig om de in artikel 3.1 vermelde legitieme belangen te behartigen of tot op het moment dat u uw toestemming intrekt. Technische informatie zoals onze serverlogbestanden bewaren wij tot 6 maanden na uw bezoek aan onze website, waarna deze worden verwijderd of gede-identificeerd. Berichten die u ons via het contactformulier stuurt, bewaren wij zolang als nodig om uw vraag, verzoek, opmerking of andere input te behandelen en op te volgen. Wij houden ook een archief bij van zogenaamde tickets die wij hebben ontvangen via het contactformulier. Tickets die wij gesloten hebben, verwijderen of de-identificeren wij niet later dan 5 jaren na sluiting hiervan. Informatie over uw surfgedrag (bv. gebruikers-ID) bewaren wij niet langer dan 26 maanden na uw bezoek aan onze website, waarna deze worden verwijderd of gede-identificeerd.

5.4. Voor alle persoonsgegevens die wij zoals bepaald in artikel 3.2 verzamelen in het kader van een contractuele relatie met u of de organisatie die u vertegenwoordigt, geldt als algemene regel dat wij deze gegevens voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaren daarna.

5.5. Alle persoonsgegevens die wij in het kader van uw sollicitatie bij ons verzamelen, bewaren wij voor de duur van de sollicitatieprocedure en, indien wij ervoor kiezen om u in dienst te nemen, voor de gehele duur van uw contract met ons en tot 10 jaren na beëindiging van het contract. Indien wij er niet voor kiezen om u in dienst te nemen, maar wij u wel hebben uitgenodigd voor een gesprek, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 5 jaren nadat het beoordelingsproces is afgesloten. Als u toestemt met het opnemen van uw persoonsgegevens in onze wervingsreserve, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 5 jaren na ontvangst van uw persoonsgegevens.

5.6. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen als u ons bezoekt bewaren wij zo lang als nodig om de in artikel 3.4 vermelde legitieme belangen te behartigen of, indien je gebruik hebt gemaakt van ons wifi-netwerk, tot op het moment dat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn in dit verband. Wij beschouwen deze bewaring als noodzakelijk tot 12 maanden na uw laatste toegang tot ons wifi-netwerk. Identiteits- en contactgegevens en andere gegevens die werden geregistreerd in het kader van uw bezoek, bewaren wij zolang als nodig om onze bedrijfsactiviteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan 2 jaren na uw bezoek. Camerabeelden genomen tijdens uw bezoek waarop u herkenbaar bent bewaren wij niet langer dan 1 maand na opname van het beeld, tenzij er een wettige reden is om deze camerabeelden langer te bewaren.

5.7. Alle persoonsgegevens die wij via onze interacties met u verzamelen via telefoon, email of andere digitale communicatiekanalen bewaren wij zo lang als nodig om met u te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt ons in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als u bij ons terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.

6. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

6.1. We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen en de kwaliteit ervan te handhaven. We verbeteren deze bescherming continu in overeenstemming met technische ontwikkelingen. We gebruiken een reeks fysieke, elektronische en administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

6.2. De beelden die via videobewaking of andere beeldregistratie worden opgenomen en opgeslagen zijn beveiligd tegen manipulatie en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Slechts een zeer beperkt aantal personen heeft toegang tot die beelden.

7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

7.1. U hebt een aantal rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • U hebt het recht geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat is het doel van dit privacybeleid;
 • U hebt het recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en vragen om de gegevens te laten corrigeren of bijwerken;
 • U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan of deze te beperken, of deze te laten overdragen;
 • U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat anderszins aanzienlijke gevolgen heeft;
 • U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken als wij uw toestemming hebben verkregen.

7.2. De bovenstaande rechten kunnen onderworpen zijn aan enkele wettelijke voorwaarden. Om een van uw bovenstaande rechten uit te oefenen, of als u vragen hebt over dit privacybeleid, stuur ons dan een bericht op dit e-mailadres: [email protected].

7.3. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om te reageren op uw verzoek, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer u een van de bovenstaande rechten uitoefent, vragen wij u om ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken (bijvoorbeeld de voorkant van uw identiteitskaart) om uw identiteit te verifiëren. Wij vragen u ook om duidelijk aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen.

7.4. Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van ons, onevenredig zou kunnen schaden.

7.5.U kunt de bovenstaande contactgegevens ook gebruiken als u zich zorgen maakt of een klacht bij ons wilt indienen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

7.6. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit.

8. wijzigingen van dit privacybeleid

8.1 Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te op eigen initiatief wijzigen. Indien materiële wijzigingen aan dit privacybeleid een invloed kunnen hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij deze wijzigingen aan u communiceren op een manier waarop wij normaal met u communiceren (bv. via e-mail of via een bericht op onze websites).

8.2 Wij nodigen u uit om de laatste versie van dit privacybeleid online te bekijken. Onze online privacybeleid vermeldt de datum waarop onze privacybeleid het laatst werd gewijzigd.

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

9.1. Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail: [email protected].